NPR correspondent analyzes Trump phenomenon through a religious lens